İman nedir? İslam nedir

İMAN VE İSLAM

iman islam terimi

islam iman

İman; güvenmek, tasdik etmek, teslim olmak, boyun eğmek, bir şeye kesin olarak inanmak ve kabullenmek manasına gelir. Terim olarak ise, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Allah’tan getirdiği hükümleri tasdik, O’nun haber verdiği şeyleri kabul etmektir. İşte bu iman, kişinin kalbinde kök salmış ve onu mü’min mertebesine ulaştırmış olur.

Nitekim, En’am sûresinin 125. âyet-i kerimesinde Cenab-ı Hâk şöyle buyurmaktadır: “Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslâma açar.”

Hutbemin başında okuduğum âyet-i kerimede de şöyle buyurulmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, tam manasıyla sapıklığa düşmüş olur.”(1)

İmanın, hepimizin bildiği ve her zaman söylediği tarifi ise şöyledir: “Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyiliğin ve kötülüğün Allah’tan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek haktır. Şahadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki, Muhammed, Allah’ın kulu ve Resûlüdür.”

 

İman ve İslam’ı bir bütün olarak kabul edersek, karşımıza İslam kardeşliği çıkmaktadır. Şöyle ki; İslam dininde kardeşlik bütünüyle itikat dediğimiz iman temeline dayanmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyle ise kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”(2)

Buna göre yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar, hangi dilde konuşuyorlarsa konuşsunlar, bütün mü’minler kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin kardeşleridirler. İslam’da kardeş olmak, sevinçte ve kederde beraber olmak demektir. Bunun çok açık bir örneği, sahabe hayatında canlı olarak yaşanmıştır:

Şöyle ki: Peygamber (s.a.s.) Efendimiz Mekke’den hicret edip Medine’ye yerleştikten sonra, Medine’ye gelen Muhacir’lerle Ensâr arasında İslam kardeşliğini ilan etmiştir. Öyle bir kardeşlik ki, Medine’deki sâhâbiler bazı mallarını muhacir kardeşleriyle paylaşmışlardır.

İslam kardeşliği, bütün unsurları ve zerreleri birbirine bağlı bir vücüt gibidir. Vücudun herhangi bir âzâsı rahatsız olduğu zaman nasıl ki bütün vücut aynı rahatsızlığı duyuyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun bir mü’minin çektiği acıyı, duyduğu ızdırâbı diğer mü’min kardeşleri de derinden hisseder.

Sonuç olarak, dinin merkezinde imanın bulunması şarttır. Ve dînî hayatın bütün yönleri bu merkeze göre ayarlanmalıdır. Zaten Îlahi mesajın gayesi de gerçek müslümanları bu merkezin etrafında toplamaktır.

Hutbemi, başta okuduğum hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum: Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki: “İman yetmiş veya altmış küsür şubedir. Onun en üstünü “Lâ İlâhe İllallah” tır. En aşağısı ise, yoldan eziyet verici bir şeyi gidermektir. Utanmak da imanın bir şubesidir.”

 

—————————–

Kaynaklar

1-Nisa, 4/136

2-Hucurat, 49/10

3-Müslim, İman, 58,(1/63)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post